Algemene voorwaarden - Verwarming & sanitair Jonas Leeman BV

Kattestraat 86, 9450 Haaltert - BE0751.919.353

1. Toepassing
1.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens
uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant,
hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er
kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze schriftelijke afwijkingen kunnen in geen geval
door de klant geïnterpreteerd worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden
van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.
1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte, het plaatsen van een bestelling en/of het toelaten
van het uitvoeren van werken onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder
voorbehoud te accepteren. De nietigheid/ niet afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de
artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere
bepaling aantasten en de betrokken bepaling zal door JONAS LEEMAN BV vervangen worden door een
geldige/afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benaderd.

2. Studies, offertes en overeenkomsten
2.1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom,
beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt
worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik
en JONAS LEEMAN BV behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt
minimaal 15% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken
worden teruggegeven.
2.2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden
ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie
van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast,
zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen
meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.
2.3. Wijzigingen aan offertes/overeenkomsten dienen steeds schriftelijk te gebeuren en zullen steeds
onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van JONAS LEEMAN BV.
3. Veiligheidscoördinatie
3.1. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
4. Energieprestatieregelgeving
4.1. Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen
van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze
voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd
wanneer JONAS LEEMAN BV tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies,
plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie
wordt, voorafgaand aan de werken, overhandigd door de opdrachtgever en/of zijn aangestelden (bv.
architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan JONAS LEEMAN BV bezorgd worden
zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke
hieraan kan JONAS LEEMAN BV niet aangesproken worden voor vertragingen of
termijnoverschrijding. JONAS LEEMAN BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet
behalen van het E-peil.
5. Uitvoering van de werken
5.1. Overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering door onvoorziene omstandigheden,
buiten de wil van JONAS LEEMAN BV om, geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of
schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn JONAS LEEMAN BV bindt. JONAS

LEEMAN BV verbindt zich er toe om de klant op de hoogte te brengen, ten laatste op de voorziene
uitvoeringsdatum.
5.2. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of
door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd voor de
gemaakte onkosten bij het niet of laattijdig verwittigen van JONAS LEEMAN BV. De klant
verwittigd JONAS LEEMAN BV minimaal 48 uur voor de afgesproken uitvoeringsdatum. JONAS
LEEMAN BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige
vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5.3. De klant verbindt zich ertoe aan JONAS LEEMAN BV op doeltreffende wijze en gratis alle informatie
en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist/nuttig is voor de levering van de waren/diensten op
normale wijze, met inbegrip van maar zonder beperking tot toegangs- en andere faciliteiten (bvb
parking).
Dit houdt onder meer in dat de werf op redelijkerwijze toegankelijk is voor de levering van het
plaatsingsmateriaal, dat op de plaats van levering alle voorwerpen verwijderd zijn die JONAS LEEMAN
BV zouden kunnen hinderen, dat alle voorwerpen die JONAS LEEMAN BV ter plaatse
laat tijdens de uitvoering worden bewaakt en dat er elektriciteit en water wordt voorzien.
5.4. De goederen worden op risico van JONAS LEEMAN BV tot op de werf gebracht. De klant
dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op
de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten
en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) worden in rekening gebracht.
5.5. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
5.6. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van JONAS LEEMAN BV zolang de
factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
5.7. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
5.8. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de
werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15
minuten) worden in rekening gebracht.
5.9. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze
worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in
de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
6. Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
6.1. De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Bij
beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de
klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te nemen.
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons op straffe van onontvankelijkheid
schriftelijk medegedeeld te worden binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering, zoniet worden zij
geacht aanvaard te zijn.
6.2. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte
verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch
oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
6.3. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 7 dagen na de
uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan JONAS LEEMAN BV, de aanneming
geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en
definitieve oplevering.
6.4. JONAS LEEMAN BV is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en
kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de offerte/bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de
constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de
overeenkomst uitmaken.
6.5. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant
verstrekte waarborgen.
6.6. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op
straffe van verval. Klachten moeten schriftelijk en gedetailleerd gebeuren.

6.7. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen
gebreken een waarborg gegeven van 3 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde
herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het
vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van
alle verdere schadeloosstelling.
6.8. De waarborg dekt evenwel niet:
- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; - de
schade veroorzaakt door overmacht;
- de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische
voorschriften van de leverancier is;
- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn
aangestelden;
- een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet
opde eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegestaan,
uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
- vorst- of vochtschade;
6.9. Het meedelen van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen/diensten
schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.
6.10. Indien de klacht door JONAS LEEMAN BV gegrond wordt bevonden, zal JONAS LEEMAN
BV, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren
terugnemen / herstellen / vervangen.
6.11. Voor aanvang der werken dient de klant een gedetailleerd leiding schema met exacte afmetingen
te overhandigen. Indien niet kan JONAS LEEMAN BV niet aansprakelijk gesteld worden bij
doorboring van niet zichtbare leidingen en gevolgschade hiervan.
7. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
7.1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn
die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de
betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs excl.
BTW. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen
prijs. JONAS LEEMAN BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te
streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
7.2. Wat betreft geannuleerde (onderdelen van) toestellen/machines, bedraagt de vergoeding voor het
eenzijdig verbrekingsrecht 70% van de verkoopprijs excl. BTW.
7.3. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt JONAS LEEMAN BV zich het recht voor de
uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat
hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door JONAS LEEMAN BV. JONAS LEEMAN BV
bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding
wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer JONAS LEEMAN BV door deze schorsing schade lijdt
(zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan
JONAS LEEMAN BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de
vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 7.1.
7.4. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege
en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd
van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €125,00. Alle incasseringskosten
en juridische kosten zijn ten laste van de koper.
7.5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de
klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
7.6. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden
zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van JONAS LEEMAN BV.

8. Betaling
8.1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets
bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
Opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen,
verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz.
8.2. Alle opdrachten uitgevoerd zonder voorafgaande prijsopgave, worden uitgevoerd a rato van €45,00
(excl. BTW) per uur, tenzij anders afgesproken en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in
artikel
8.3 Bij bestelling/goedkeuring van de offerte gelden volgende betalingsvoorwaarden; Voorschot: 35%
Tussentijdse factuur: 35% - Oplevering van de werken: 30%.
8.4. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de zetel
van JONAS LEEMAN BV.
8.5. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij
aangetekend schrijven worden betwist.
9. Bevoegdheid
9.1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank
van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
9.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.